دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

تماس با همکاران

 تلفن های پردیس شهید صدوقی

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

حسابداری

120

38388879

حراست

122

38388882

خوابگاه

125 38358672

معاونت اداری-مالی

111

38360961

معاونت آموزشی- فرهنگی

106

38358610

دبیرخانه و فکس

107

38370962

امور فرهنگی

109

38370550-38388883

امور دانشجویی

108

38370550

آموزش

113

38370462

 روابط عمومی 103 38350662

گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی

110

38370464

نگهبانی

128 -383359774-38379505

اموراداری

120 38360910

کتابخانه

116 -

هوشمندسازی

108 38388882
 

 


نظرات کاربران