تماس با همکاران

بروزرسانی شماره تلفن های پردیس شهید صدوقی

 

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

معاونت آموزشی - پژوهشی

 

38354472

آموزش

 

38354472

گروههای آموزشی – اعضای هیئت علمی

 

38370061

معاونت امور اداری دانشجویی

 

38378984

 

 

 

حسابداری

 

38388879

امور دانشجویی

 

38370550

امور فرهنگی-اجتماعی

 

38370550

دبیرخانه- فکس -امور اداری

 

38370962

حراست

 

38388882

سرپرستی  سراها ی دانشجویی   38358672

نگهبانی

 

383359774

38379505

 

 


نظرات کاربران